FERRY9

Τι είναι το μεταφορικό ισοδύναμο;

Μεταφορικό ισοδύναμο ορίζουμε την εξισορρόπηση του ακτοπλοϊκού με το χερσαίο κόστος μεταφοράς για αντίστοιχης απόστασης διαδρομές

Το μέτρο για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου αναγνωρίζει το δυσανάλογο κόστος μετακίνησης που υφίστανται οι νησιώτες, και παρεμβαίνει με σκοπό την ισοδυναμία του κόστους..

Για το σκοπό αυτό καθορίζεται μια τιμή αναφοράς (ή αλλιώς τιμή ισοδυναμίας) η οποία προκύπτει ως συνάρτηση μιας μεσοσταθμικής τιμής € ανά km και της απόστασης των λιμένων εκπεφρασμένη σε χιλιομετρική βάση. Η τιμή επιδότησης επομένως προκύπτει από την αφαίρεση της τιμής ισοδυναμίας από την πραγματική τιμή του ναύλου.

Για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου μείωσης των υψηλών τιμών στα νησιά,που οφείλονται στο υψηλό μεταφορικό κόστος, τη μικρή έκταση και την απόσταση θα χορηγηθούν ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των νησιών.

Για την αντιμετώπιση του υψηλού ναύλου που υφίστανται οι νησιώτες θα επιδοτείται μέρος του εισιτηρίου εκτιμώντας πόσο θα ήταν η τιμή με βάση τη μεταφορά με ΚΤΕΛ στη στεριά. Η διαφορά θαλάσσιας από τη χερσαία μεταφορά, με βάση αλγόριθμο, θα πιστώνεται στο τραπεζικό λογαριασμό του νησιώτη σε τακτά διαστήματα.

Ο αλγόριθμος υπολογίζει το μέγιστο ποσό (πλαφόν) κάθε δικαιούχου, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό επιδοτούμενων ταξιδιών.

Ποια η πολιτική αξία του μέτρου;

Το μέτρο αυτό ήταν και είναι ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών που γίνεται πράξη για πρώτη φορά πιλοτικά το 2018. Η πιλοτική εφαρμογή είναι αναγκαία για συγκεντρωθούν τα στατιστικά στοιχεία που δεν υπάρχουν και να διαπιστωθούν λάθη που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη καθολική εφαρμογή.

Γίνεται πράξη ως κοινωνική ανταπόδοση στους νησιώτες, που παρά τις όποιες δυσκολίες που συνεπάγεται η νησιωτικότητα, σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση, επιλέγουν να παραμένουν στα νησιά δίνοντας ζωή σε μέρη της πατρίδας μας που οι περισσότεροι ξεχνάμε ή δε ξέρουμε καν ότι υπάρχουν.

Η εφαρμογή του ΜΙ αποτελεί θεσμική καινοτομία για το Ελληνικό Κράτος αλλά και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Τυχαίνει καμία άλλη χώρα της Ευρώπης να μην έχει τόσα πολλά νησιά ώστε να αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι καλές πρακτικές υπέρ της νησιωτικότητας είναι διάσπαρτες και ποτέ ως τώρα δεν έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας θεσμικής εθνικής παρέμβασης. Για παράδειγμα στη Σκωτία η εφαρμογή του ξεκίνησε με μια κρατική ακτοπλοϊκή εταιρία που κάλυπτε τα νησιά και είχε την υποχρέωση να παρέχει ισότιμα ναύλα με αυτά των χερσαίων μετακινήσεων Στη Δανία εφαρμόζεται σύστημα κρατικής επιχορήγησης των νησιωτικών δήμων ώστε να παρέχουν κουπόνια μετακίνησης στους κατοίκους τους.

Για την περίπτωση της Ελλάδας, δεν θα έχουμε μόνο επιδότηση της ακτοπλοΐας με τις άγονες γραμμές ή δεν έχουμε μόνο ενδεικτικό δίκτυο συνδέσεων και επιτρεπτά όρια τιμών. Στη περίπτωση της Ελλάδας, και μετά την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για οικονομική ενίσχυση στους μόνιμους κατοίκους των νησιών και στις επιχειρήσεις τους.

Η φιλοσοφία του μέτρου βασίζεται στις αρχές της Ισοτιμίας και της Ισονομίας, παίρνει θέση απέναντι στις περιφερειακές- ακόμη και ενδοπεριφερειακές- ανισότητες, ενισχύει αυτές τις ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ώστε να επωφεληθεί αντιστρόφως ανάλογα η πυραμίδα των νησιωτικών κοινωνιών και φυσικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών και την ενδυνάμωση των τοπικών προϊόντων που παράγονται σε αυτά.

Τέλος, το γεγονός ότι η επιχορήγηση του μέτρου προέρχεται από εθνικούς πόρους, αποτελεί ξεκάθαρα κίνηση αναδιανομής πόρων που προήλθαν από φόρους και επανεπενδύονται για να αποκτήσουν οι νησιωτικές κοινωνίες αναπτυξιακό πλεονέκτημα και πλεονέκτημα ζωής.

Ποιους αφορά;

Αφορά τους μόνιμους κατοίκους και τις επιχειρήσεις με φορολογική έδρα όλα τα νησιά, πλην Εύβοιας, Λευκάδας, Σαλαμίνας και προς το παρόν της Κρήτης. Από το μέτρο θα ωφελούνται τόσο οι επικουρικοί/εποχικοί ιατροί όσο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στα νησιά για ορισμένη χρονική διάρκεια.

Από που θα χρηματοδοτηθεί;

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να υλοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αρχικό προϋπολογισμό 50.000.000€, εκ των οποίων τα 25.000.000€ θα διατεθούν για την επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ τα υπόλοιπα για το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων για τη πιλοτική περίοδο.

Για τη περίοδο καθολικής εφαρμογής (2019-2021) θα χρηματοδοτείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 150.000.000€, κατ’ έτος.

Πως θα ωφεληθούν οι νησιώτες;

Η εξίσωση του αυξημένου κόμιστρου των επιβατικών ακτοπλοϊκών μετακινήσεων των μόνιμων κατοίκων νήσων είναι μέτρο κατά της απομόνωσης των νησιωτών. Μέσω της πλατφόρμας και της κάρτας νησιώτη που θα χρησιμοποιούν θα διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην ηπειρωτική χώρα ή στα νησιωτικά διοικητικά κέντρα για την κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν στα νησιά διαμονής τους.

Η επιδότηση που θα δικαιούνται οι νησιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ακτοπλοϊκή μεταφορά των εμπορευμάτων τους, συντελεί στην μείωση του κόστους διάθεσης των βασικών καταναλωτικών προϊόντων προς τις νησιωτικές οικογένειες. Διασφαλίζει την συνέχιση λειτουργίας τους και δίνει κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον δίνει ώθηση στις επιχειρήσεις μεταποίησης που εδρεύουν στα νησιά καθώς μειώνεται το κόστος της εξαγωγής των παραγόμενων προϊόντων προς την υπόλοιπη Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Η στήριξη τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών έναντι της μονόπλευρης τουριστικής ανάπτυξης, μπορεί να έχει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. Προάγει την απασχόληση όχι μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μονίμων κατοίκων στα νησιά. Αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος της ερημοποίησης φαινόμενο που είναι σύνηθες κατά την χειμερινή περίοδο.

Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή του;

Στην περίπτωση των επιβατικών μεταφορών, αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων, πιστοποίηση δικαιούχων, τον συντονισμό και τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων των κατοίκων νησιών και δικαιολογητικών τους, την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή του μέτρου, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Γενική Γραμματεία θα συνεργάζεται κατά περίπτωση με την ΑΑΔΕ, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή, τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα για τη παρακολούθηση της εφαρμογής της ορθής τιμολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων, αρμόδιος φορέας ορίζεται Το Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με αντικείμενο την αποτύπωση των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών σε συνεργασία με τα νησιωτικά Επιμελητήρια

Το σχετικό σχέδιο νόμου βρίσκεται μέχρι 26-4-2018 σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ynanp/?p=1145

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων, τον συντονισμό και τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων των επιχειρήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων, την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή του μέτρου, συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων ελέγχου δαπανών, πιστοποίησης δικαιούχων, σύναψης συμβάσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας .

Τι σχέση έχει με την ακτοπλοΐα;

Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μετακινούνται ακτοπλοϊκώς τόσο προς λιμένες ηπειρωτικών προορισμών, όσο και προς λιμένες άλλων ελληνικών νησιών, προκειμένου να καλύψουν διαφόρων ειδών ανάγκες τους. Για τις μετακινήσεις τους αυτές καλούνται να πληρώσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στο άρθρο 101 παρ.4 του Ελληνικού Συντάγματος αναγνωρίζεται πως “Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους”.

Επομένως, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισότητα των νησιωτών όσον αφορά το τίμημα που καταβάλλουν για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους σε σχέση με τις αντίστοιχες χερσαίες μετακινήσεις πολιτών στην ηπειρωτική χώρα, η πολιτεία θα επιδοτεί, με βάση το ισχύον ακτοπλοϊκό δίκτυο, τη διαφορά της τιμής ανάμεσα στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο και στο αντίστοιχο εισιτήριο του ΚΤΕΛ το οποίο θα καλούνταν να καταβάλλουν για αντίστοιχη απόσταση στην ξηρά.

Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;

Έχει ξεκινήσει η εσωτερική διαβούλευση του μέτρου με τους κοινωνικούς φορείς και ολοκληρώνεται άμεσα και η δημόσια διαβούλευση. Αναμένεται το Μάιο 2018 η ψήφιση του Νόμου, τον Ιούνιο οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τον Ιούλιο 2018 η πιλοτική εφαρμογή.

Η εφαρμογή του μέτρου,θα ξεκινήσει πιλοτικά στα εξής νησιά, τον Ιούλιο του 2018 στις νήσους Λέσβο, Λήμνο, Αγ. Ευστράτιο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Αντίψαρα, Κω, Πάτμο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Κάσο, Κάρπαθο, Λέρο, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Καστελόριζο καθώς και τα μικρότερα νησιά Αγαθονήσι, Αλιμία, Αρκοί, Αρμάθια, Χάλκη, Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίναρο, Λέβιθα, Λειψοί, Μάραθο, Νίμο, Ψέριμο, Σαρία, Στρογγυλή, Σύρνα, Τέλενδο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, Άγ. Μηνά, Θύμαινα, Σαμοθράκη, τα Διαπόντια νησιά του Ν. Κέρκυρας: Μαθράκι, Ερεικούσσα, Οθωνοί, τις μικρές Κυκλάδες: Δονούσσα, Ηρακλειά, Σχοινούσσα και Ανάφη.

Από 1-1-2019 το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη νησιωτική επικράτεια πλην Ευβοίας, Λευκάδας, Σαλαμίνας και προς το παρόν Κρήτης.

Ένα παράδειγμα υπολογισμού επιδότησης μεταφορικού ισοδυνάμου επιβατών:

Έστω ότι ένας μόνιμος κάτοικος επιθυμεί να ταξιδέψει από την Τήλο προς τον Πειραιά. Η ονομαστική τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για τη μεταφορά αυτή ανέρχεται σε 54,50 €. Η τιμή που θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει για αντίστοιχη χερσαία μετακίνηση στην ηπειρωτική χώρα με το ΚΤΕΛ υπολογίζεται σε 36,44 οπότε η διαφορά που επιδοτείται είναι 18,06 ευρώ.

Ένα παράδειγμα υπολογισμού επιδότησης μεταφορικού ισοδυνάμου εμπορευμάτων:

Έστω ότι ένα κατάστημα το οποίο εδρεύει στη Σύρο, παραγγέλνει μια παλέτα από προμηθευτή στον Πειραιά. Το κόστος της ακτοπλοϊκής μεταφοράς με πλοίο για αυτή την παλέτα ανέρχεται σε 35 €.

Η τιμή που καλείται να καταβάλλει ένα κατάστημα το οποίο εδρεύει στο Ναύπλιο για την οδική μεταφορά της ίδιας παλέτας από τον Πειραιά (ανάλογη χιλιομετρική απόσταση με το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος), ανέρχεται σε 20 €. Η πολιτεία θα επιδοτήσει τη διαφορά μεταξύ των παραπάνω τιμών, η οποία ανέρχεται σε 15 €.